blog

Lasă-ne să îți povestim toate peripețiile prin
care am trecut în campaniile noastre.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE – “Giveaway READ A BOOK A DAY Instagram 2021”

Art. 1   Organizatorul campaniei promoționale

1.1.      Campania promoțională “Giveaway READ A BOOK A DAY Instagram” („Campania Promoțională”) este organizată de MERAKI SOLUTIONS SRL, persoană juridică română, cu sediul în  STR. COPĂCENI NR. 30-34, SECTOR 3, BUCUREȘTI, cod unic de înregistrare RO 35318954, înregistrată la, capital social  J40/15121/2015, denumit în prezentul regulament “Organizatorul, în colaborare cu Societatea Nemira Publishing House S.R.L, cu sediul în București, str. Iani Buzoiani- nr. 14, sector  1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/528/2009, cod fiscal 24966411.

Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al campaniei, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare “Regulament Oficial”). Prin participarea la concurs, participanții confirmă că au citit și sunt de acord cu condițiile de participare.

1.2.  Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.canopy.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.

1.3.  Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfășurării Campaniei Promoționale, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

Art. 2   Denumire. Durată. Locul desfășurării

2.1.  Campania promoțională poartă denumirea “ Giveaway READ A BOOK A DAY Instagram”

2.2.  Campania promoțională se desfășoară în perioada 06.09.2021 – 12.09.2021, ora 23:59, pe platforma de socializare Instagram

Art. 3   Produsele participante la Campania Promoțională

3.1.  Obiectul Campaniei Promoționale îl reprezintă 1 carte –  

3.2.  Produsul Campaniei Promoționale nu poate fi preschimbat în bani.

Art. 4   Modul de desfășurare al Campaniei Promoționale și oferirea Premiului

4.1.      Persoanele care doresc să participe la Campanie trebuie:

– să se înregistreze/conecteze în aplicația mobilă de socializare Instagram sau pe desktop la www.instagram.com, unde persoanele dețin un cont;

– să intre pe profilul de Instagram www.instagram.com/canopyro/ să lase un comentariu în care să ne spună ce carte a citit ultima dată și care este citatul care l-a impresionat cel mai mult

– și să dea tag unui prieten în comentarii la postarea Giveaway-ului

4.2.      La finalul concursului, se va realiza o tragere la sorți prin https://commentpicker.com/ prin care se va extrage un singur câștigător și 2 rezerve. Dacă, în termen de 48 de ore lucrătoare, câștigătorul nu va putea fi contactat, ne rezervăm dreptul de a contacta rezerva. În cazul în care prima rezervă nu răspunde în termen de 48 ore, va fi contactată următoarea rezervă. Dacă rezervele nu vor confirma premiul, acesta va fi reportat.

4.3.  Numele câștigătorului va fi public, pe pagina de Instagram: www.instagram.com/canopyro/, în postarea concursului.

Prin înscrierea la concurs fiecare participant garantează:

–    că este posesor al unui act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);

–    este de acord ca numele lui să fie făcut public în cazul în care va câștiga;

–    că are deplină și neafectată capacitate de folosință și exercițiu (conform Cod Civil).

4.4.  Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru cazurile în care câștigătorii nu pot fi contactați pentru acordarea Premiului. 

4.5.  La predarea Premiului se va completa de către Organizator un proces-verbal de predare primire a Premiului care va cuprinde, pe lângă datele de identificare ale câștigătorului, Premiul câștigat, o declarație pe proprie răspundere a câștigătorului în sensul în care îndeplinește condițiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predării Premiului și semnătura acestuia.

4.6.  Participantul la Concurs, desemnat câștigător în urma tragerii la sorți, care refuză Premiul sau care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezentul Regulament, pierde automat calitatea de câștigător și nu poate intra în posesia Premiului.

4.7.  Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia în bani. În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia Premiului), sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului. 

Art. 5   Înmânarea premiului.

5.1.  Câștigătorilor desemnați prin tragere la sorți li se va transmite Premiul prin intermediul curierului numai după ce câștigătorul a fost confirmat și a transmis o copie lizibilă a cărții de identitate a acestuia și a semnat procesul verbal de predare-primire a Premiului.

Art. 6   Dreptul și condițiile de participare

6.1.  Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice în vârstă de peste 18 ani la data începerii Concursului, care își au domiciliul sau reședința în Romania (denumite în continuare „Participanţ̦i”).

6.2.  Poate deține calitatea de „Participant” persoana fizică care îndeplinește toate criteriile de participare prezentate în acest Regulament.

6.3.  Prin participarea la acest concurs participanții acceptă integral și liber consimțit prevederile acestui Regulament.

6.4.  Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

  • Angajații Organizatorului;
  • Angajații companiilor implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;
  • Persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei;

Art. 7   Protecția datelor cu caracter personal

7.1.  Participarea la Campania Promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării Campaniei Promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

7.2.  Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, în organizarea/desfășurarea  Campaniei Promoționale și anume:

  • Urgent Cargus S.A., persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată în Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/344/2013, cod unic de înregistrare 3541906, cu sediul social situat în Măgurele, Șos. Atomiștilor nr. 99-115, Corp C1, jud. Ilfov (contact@urgentcargus.ro), în calitate de firmă de curierat, care asigură livrarea comenzilor plasate de către participanții la Campania Promoțională;
  • https://www.random.org/, persoana juridica de naționalitate olandeză, cu număr de înregistrare 73576492, cu sediul in Harlem, Olanda, care operează platforma prin intermediul căreia Organizatorul extrage câștigătorii Campaniei.

7.3.  Participanților la promoție le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate și creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza procesului verbal semnat. 

7.4.  În cadrul Campaniei Promoționale, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)     Nume și prenume;

(ii)    Adresă de email;

(iii)   Număr de telefon;

(iv)   CNP;

(v)    Adresă de livrare.

Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul participanților declarați câștigători, din perspectiva conformării cu obligațiile fiscale impuse de legislația aplicabilă doar pentru a putea verifica dacă vârsta participanților este conform Regulamentului, la momentul înscrierii în Campaniei Promoțională.

7.5.  Datele cu caracter personal ale participanților la Campania Promoțională vor fi prelucrate în următoarele scopuri:

         (i)     organizarea și desfășurarea Campaniei Promoționale;

         (ii)    desemnarea și validarea participanților declarați câștigători;

(iii)   atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar-contabile ale Organizatorului.

Art. 8   Litigii

8.1.  În cazul unor eventuale dispute apărute între Organizator și participanții la Campania Promoțională, acestea vor fi mai întâi soluționate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, orice litigiu va fi înaintat spre rezolvare instanțelor judecătorești competente.

Art. 9   Dispoziții finale

9.1.  Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forța majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul site-ului www.canopy.ro. 

Prezentul concurs poate înceta înainte de data menționată la punctul 2 numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentul concurs, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul site-ului www.canopy.ro, paginii oficiale de Facebook si Instagram.

9.2.      Organizatorul și participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile prezentului Regulament.

Deschide chat
Bună! Am nevoie de mai multe informații
Bună 👋
Cu ce vă pot ajuta?